Algemene voorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klant en Onlinevisitekaarten.nl.
1.2 De Klant aanvaardt door zijn bestelling deze algemene voorwaarden en verklaart zich met de inhoud bekend.
1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Onlinevisitekaarten.nl voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
1.4 Onlinevisitekaarten.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
2. Offertes en opdrachten
2.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking wanneer Klant een bestelling heeft geplaats bij Onlinevisitekaarten.nl, en deze per e-mail door Onlinevisitekaarten.nl is bevestigd.
2.2 Wanneer Klant na bestelling van de opdracht alsnog de opdracht intrekt, dan kan Onlinevisitekaarten.nl in billijkheid de ten behoeve van het ontwerp gemaakte ontwerpuren en andere kosten in rekening brengen aan Klant.
2.3 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
2.4 Onlinevisitekaarten.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal bij dit besluit Klant binnen 2 dagen op de hoogte brengen.
2.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21 % BTW.
3. Aanlevering gegevens
3.1 Klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van de bestelde producten.
3.2 Voordat producten besteld worden dient Klant akkoord te gaan met de voorbeeldweergave of verstrekte digitale proefdruk. Na akkoord door klant kan Onlinevisitekaarten.nl niet meer aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de gegevens zoals door klant ontvangen.
4. Levering en leveringstermijn
4.1 Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van de bestelde producten.
4.2 Onlinevisitekaarten.nl streeft ernaar het drukwerk zo snel mogelijk te leveren tenzij dit niet haalbaar is. Hiermee wordt bijvoorbeeeld bedoeld eventuele staking bij toeleveranciers, PostNL of defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
4.3 Overschrijden van enige leveringstijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.4 De bezorging van alle bestellingen wordt uitbesteed aan derde (PostNL of DHL)
4.5 Wanneer de bestellingen zijn overgedragen aan een bezorgdienst, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. Tot aan de bezorging van het pakket bij de Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelling bij Onlinevisitekaarten.nl.
4.6 Onlinevisitekaarten.nl draagt zorg voor deugdelijke verpakking van de door haar geleverde producten. 4.7 Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade en daarom kan Onlinevisitekaarten.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.
4.8 Alle producten van Onlinevisitekaarten.nl worden met de hand gemaakt. Het kan daarom zijn dat er in het drukwerk kleine verschillen in kleur, maten en afwerking voorkomen. Ook wanneer producten op verschillende momenten zijn besteld/geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.
4.9 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals bijvoorbeeld Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren.
5. Privacy
5.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Onlinevisitekaarten.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. E-mail adressen zullen ook nooit overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
6. Klachtenregeling
6.1 Klant kan ten alle tijden contact opnemen met Onlinevisitekaarten.nl wanneer hij een klacht heeft.
6.2 De proefdrukken welke digitaal verzonden worden naar Klant gelden als indicatie en kunnen betreft kleur, materialen en afwerking afwijken van de verwachtingen van de klant. Dit geeft klant geen reden op korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
6.3 De Klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van het drukwerk. Mocht het drukwerk niet aan de verwachtingen voldoen dan dient Onlinevisitekaarten.nl hier binnen 3 werkdagen schriftelijk, gemotiveerd en ondersteund door duidelijke foto’s van op de hoogte gebracht worden.
6.4 Bij reeds verzonden drukwerk aan de contacten van de Klant kan Onlinevisitekaarten.nl geen klachten meer in behandeling nemen.
6.5 Bij Onlinevisitekaarten.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Onlinevisitekaarten.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7. Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom
7.1 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Onlinevisitekaarten.nl.
7.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Onlinevisitekaarten.nl aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen het uiterlijk van monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen ontwerpen, berusten bij Onlinevisitekaarten.nl, zijn toeleveranciers of andere rechthebbende.
7.3 Onlinevisitekaarten.nl behoudt het recht om het drukwerk en/of ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
7.4 Werk dat in Klant zijn opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Onlinevisitekaarten.nl en mag niet door Klant worden gebruikt voor andere doeleinden.

 

Card image cap

Upgrade uw kaartje

Als u al een kaartje heeft maar u vindt dat deze vernieuwd mag worden door  ...

LEES MEER

Card image cap

Samen ontwerpen

Onlinevisitekaarten.nl nodigt u van harte uit uw wensen voor uw drukwerk ...

LEES MEER

Card image cap

Contact  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen? Onlinevisitekaarten.nl staat ...

LEES MEER

 


Algemene Voorwaarden |Disclaimer | Copywrite 2019